ВЕСТНИК КЫРГЫЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. К.И. СКРЯБИНА
 
Киргизский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина (Бишкек)
Номер: 1 Год: 2009
 
Название статьи Стр.
 
 
ТОКОЙЧУЛУК, ТОКОЙ ТААНУУ, ТОКОЙ КОРГОО САБ АКТ АРЫН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ OTYY
Ашимов К.С., Ашимова Е.К.
1-6
КЕЧМЕ КОЙ КЫРКУУЧУ КИЧИ ЖАСАЛГАНЫН ЭФФЕКТИВДУУЛУГУН АНАЛИЗДОО
Мурзалиев М.М.
7-9
ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ
Омарова Г.Е.
10-18
БИОАКТИВДУУ КОМПОНЕНТТЕР МЕНЕН АЗЫКТАНДЫРЫЛГАН ВЕДЕНИН YPOHYH КОЛДОНУУ - ЖЕР КЫРТЫШЫН АСЫЛДАНДЫРУУНУН АЛДЬЩКЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Орозалиев Т.О., Мураталиев К.Э., Осмонканов Т.О., Баидологов Ш.К., Орозалиева Т.О., Джакипов С.Ч.
19-23
ГАЛОФИТТЕРДИН ФИТОЦЕНОЗДОРУНУН ЖАШОО ФОРМАЛАРЫНЫН ТУЗУЛУШУ
Шалпыков К.Т.
24-32
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И БИОТЕХНОЛОГИЯ
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР)
Борбиев Б.И.
33-36
СИБИР КУЛГУНАСЫ БОЮНЧА КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АБАЛ
Раимбеков Д.Р., Джумалиева М.А.
37-48
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Аскарова Н., Абдулдаева Н.С.
49-51
КОМЬЮТЕРДИК ЖАНА МААЛЫМАТТЫК БИЛИМДУУЛYKTYH ОКУУ СИСТЕМАСЫНДА БЕРИЛИШ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА КОЙГОЙЛОРУ
Аскарова Н., Умарова М.
52-53
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ
Аскарова Н., Семетов М.К., Сагындыкова К.Ж.
54-55
ОНДУРУШТУ ЖАНА ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ
Жусупбеков С.А.
56-68
ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУ ПРОГРАММАЛАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ МЕНЕН СТУДЕНТТЕРДИ ТААНЫП БИЛYY ИШМЕРДУУЛYKT0PYH АКТИВДЕШТИРУУ
Ибраев А.Д., Абдулдаева Н.С., Иргебаева М.Н.
69-70